HMS

Systembeskrivelse HMS
 

Forpliktelse for ledelse og ansatte

Ledelsen i Ålesund Bygg AS har forpliktet seg til å tasystemkrav på alvor, og de ansatte har forpliktet seg gjennom sin arbeidsavtale til å sette seg inn i våre systemer og benytte de deler av systemet som tilenhver tid er naturlig.
 

Systemet omfatter HMS/KS- håndbok og HMS/KS- system.

 

HMS/KS-håndbok

3- delt håndbok for de ansatte med;

 

»     informasjon om vår virksomhet og sikkerhetsinstrukser i del 1

»     en praktisk kalenderdel i del 2

»     generell informasjon om spillereglene i arbeidslivet i del 3.

 

 

HMS/KS-system

Vårt system er etablert ved hjelp av produktet Argus Samsvar

Argus Samsvar er utstyrt medveivisere som sikrer at systemene tilpasses både vår virksomhet og hvert enkelt tiltak. Vår systemleverandør Argus AS er sertifisert av DNV (Veritas) for å utvikle nettopp den type systemer vår virksomhet har behov for. Veiviseren sikrer oss at alle krav om samsvar ivaretas ved at det genereresnødvendige brukerdokumenter både i foretakssystemet og i de ulike prosjektsystemer.

 

Vårt HMS- system tilfredsstiller de 6 nye HMS- forskriftenes krav til en systematisk håndtering av arbeidsmiljøet, jf. AML § 3-1.

 

 

Medvirkning og avvikshåndtering

Forutsetningen for å kunne medvirke er relevante kunnskaper. Alle våre ansatte er pålagt å lese hele HMS-delen av vår håndbok i løpet av årets første 3 måneder og kvittere for gjennomlesning i eget dokument (siste side i håndbokens del). Dokumentet skal rives ut og leveres kontoret i henhold til anvisninger i skjemaet. Vi har ikke funnet en mer hensiktsmessig måte å gi opplæring på. Alle vet at repetisjon er det som gir læring. Gjennom avvikssystemet har alle ansatte mulighet for å påvirke HMS-arbeidet. Alle avviksrapporter leveres daglig leder som fører avviksprotokollen og foreslår systemforbedringer ved hver revisjon.

 

Systematisk overvåkning og gjennomgang av Internkontrollen

Vi reviderer våre systemer etter egne revisjonsplaner for å fremskaffe bevis for at systemene er i funksjon og tjener sin hensikt som styrende verktøy i arbeidet med forbedring av alle prosesser i vår hverdag.